show_filters– Giá trị mặc định là true

[show_filters]