Thời Gian Đi Đâu Mất Rồi | Diêu Bối Na | 时间都去哪儿了- 姚贝娜

Thời gian giống như cơn gió, đã lướt qua sẽ không thể quay trở lại, chúng ta càng trưởng thành, ba mẹ lại càng già đi, đến một ngày họ không còn ở bên ta, mà ta vẫn chưa kịp báo đáp tình yêu và hi sinh của họ, đến lúc đó ta mới mong thời gian quay trở lại một lần nữa,…

门前老树长新芽
Mén qián lǎo shù zhǎng xīnyá
The old tree before the door has grown new shoots
院里枯木又开花
Yuàn lǐ kūmù yòu kāihuā
The dead tree in the yard is blooming again
半生存了好多话
Bàn shēngcúnle hǎoduō huà
I’ve held on to so many words over a lifetime
藏进了满头白发
Cáng jìnle mǎn tóu bái fà
— stored them in a head of white hair
记忆中的小脚丫
Jìyì zhōng de xiǎojiǎo yā
In my memory a girl with little feet
肉嘟嘟的小嘴巴
Ròu dū dū de xiǎo zuǐba
and a chubby little mouth
一生把爱交给他
Yīshēng bǎ ài jiāo gěi tā
I gave her my love for a lifetime
只为那一声爸妈
Zhǐ wèi nà yīshēng bà mā
All for the sound of “mum” and “dad”

Xem thêm:  Học tiếng Trung qua bài hát: 1314 Một đời một kiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.