Chuyển đổi số (Digital Transformation) là gì? Nội dung chuyển đổi số

Chuyển đổi số

Khái niệm

Chuyển đổi số trong tiếng Anh được gọi là Digital Transformation.

Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế – xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với nhau.

Có thể nói, chuyển đổi số là việc cấp bách nếu muốn phát triển; trên qui mô quốc gia, chuyển đổi số ảnh hưởng ngày càng lớn đến tăng trưởng GDP, năng suất lao động và cơ cấu việc làm.

Nội dung chuyển đổi số

Nội dung chuyển đổi số của các nước có khác nhau, phụ thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của mỗi nước.

Tuy nhiên, nói chung đều hướng tới các nội dung chính sau:

– Chuyển đổi số nền kinh tế (kinh tế số), bao gồm:

+ Phát triển các doanh nghiệp số;

+ Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp truyền thống (hướng tới sản phẩm tích hợp số; chuyển đổi mô hình kinh doanh trên nền tảng số; thay đổi qui trình sản xuất dựa trên dữ liệu số, tự động hóa, ảo hóa,…);

+ Phát triển tài chính số;

+ Phát triển thương mại điện tử;

– Chuyển đổi số xã hội (xã hội số), trong đó tập trung vào các lĩnh vực như: ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm khoảng cách xã hội (như giáo dục, y tế, văn hóa, an toàn an ninh xã hội,…);

Xem thêm  Economics of sea transport | Marinetraining

– Chuyển đổi số trong một số ngành trọng điểm để phát triển kinh tế xã hội (như nông nghiệp, du lịch, điện lực, giao thông,…);

– Chuyển đổi số trong cơ quan Chính phủ (Chính phủ số), hướng tới cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân, tăng cường sự tham gia người dân trong các hoạt động cơ quan nhà nước;

Tăng cường hiệu quả hoạt động và đổi mới trong các cơ quan nhà nước; phát triển dữ liệu mở của cơ quan nhà nước để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

Yếu tố nền tảng bảo đảm cho sự chuyển đổi số

Để thực hiện chuyển đổi số theo các lĩnh vực trên, các nước cũng xác định các yếu tố nền tảng cần bảo đảm, bao gồm:

– Phát triển hạ tầng số (phát triển mạng di động thế hệ mới, kết nối cáp quang đến các gia đình, doanh nghiệp, cung cấp WiFi miễn phí tại khu vực công cộng, phát triển điện toán đám mây- cloud computing, hạ tầng IoT, BigData,…);

– Phát triển lực lượng lao động có kĩ năng số (digital skills);

– Đẩy mạnh công tác nghiên cứu công nghệ số mới;

– Xây dựng môi trường pháp lí để bảo đảm môi trường an toàn, tin cậy, thúc đẩy chuyển đổi số.

(Tài liệu tham khảo: Cổng thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông)