Pronouns – Đại từ trong Tiếng Anh là gì? | Định nghĩa đại từ

Đại từ trong tiếng Anh (Pronouns) là chủ điểm ngữ pháp thường gặp tuy nhiên vẫn có nhiều bạn chưa nắm rõ cách dùng.

Đại từ trong Tiếng Anh là gì? Các loại pronouns:

Đại từ (Pronouns) trong tiếng Anh là từ dùng thay thế thay thế cho danh từ trong câu, để tránh khỏi lặp những từ ngữ ấy nhiều lần.

Sơ loại về các đại từ:

Đại từ bất định (Indefinite pronouns): đề cập tới một hoặc nhiều đối tượng không xác định.

Đại từ nhân xưng (Personal pronouns): là những đại từ chỉ người, nhóm người hoặc vật. Khi sử dụng, bạn phải phân biệt đại từ đó thành số ít hoặc số nhiều.

Đại từ phản thân (Reflexive pronouns): dùng để diễn đạt chủ ngữ đồng thời là tác nhân gây ra hành động, hoặc tân ngữ đồng thời là tác nhân nhận tác động của hành động đó. Đại từ phản thân thường kết thúc bởi -self hoặc -selves.

Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns): những từ dùng để chỉ một cái gì đó trong câu

Đại từ sở hữu (Possessive pronouns): những người được chỉ định sở hữu hoặc có quyền sở hữu.

Đại từ quan hệ (relative pronouns): dùng để kết nối 2 câu/mệnh đề lại với nhau.

Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns): bao gồm các từ để hỏi

Đại từ đối ứng (Reciprocal pronouns): đối tượng này đang hành động đối ứng với đối tượng kia, có 2 đại từ đối ứng: each other và one another

Đại từ nhấn mạnh (Intensive pronouns): những từ kết thúc bằng -self hay -selves dùng nhấn mạnh.

Đại từ được phân ra làm 7 loại chính như sau:

1. Personal pronouns (Đại từ nhân xưng)

Đại từ nhân xưng là những đại từ dùng để chỉ và đại diện hay thay thế cho một danh từ để chỉ người và vật khi không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp lại không cần thiết các danh từ ấy.

Xem thêm  Cộng trừ nhân chia tiếng Anh - Học các phép tính trong tiếng anh

Vai trò là chủ ngữ Vai trò là tân ngữ Nghĩa Số ít Ngôi thứ 1 I Me Tôi Ngôi thứ 2 You You Bạn Ngôi thứ 3 He/ She/ It Him/ Her/ It Anh ấy/ cô ấy/ nó Số nhiều Ngôi thứ 1 We Us Chúng tôi Ngôi thứ 2 You You Các bạn Ngôi thứ 3 They Them Họ

2. Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)

Đại từ sở hữu dùng để chỉ sự sở hữu và quan trọng nhất đó là nó thay thế cho một danh từ, cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó nhằm tránh lặp từ.

Đại từ nhân xưng Đại từ sở hữu tương đương I Mine You Yours He His We Ours They Theirs She Hers It Its

– Tính từ sở hữu (possessive adjective) cũng để chỉ sự sở hữu, tuy nhiên, chúng luôn được theo sau bởi một danh từ

– Đại từ sở hữu (possessive pronoun) thay thế hẳn cho danh từ đó.

3. Indefinite pronouns (Đại từ bất định)

Đại từ bất định được sử dụng khi chúng ta cần nói đến một người hoặc vật không xác định cụ thể chính xác đó là ai hay cái gì

Số ít Số nhiều Cả hai Another Both All Each Few Any Either Many More Much Others Most Neither Several None One Some Other Anybody/ anyone/ anything Everybody/ everyone/ everything Nobody/ no one/ nothing Somebody/ someone/ something

– Khi đại từ bất định làm chủ ngữ trong câu thì động từ theo sau phải chia ở số ít

– Khi muốn đề cập ngược lại một đại từ không xác định đã được dùng trước đó, chúng ta thường sử dụng một đại từ số nhiều

4. Reflexive pronouns (Đại từ phản thân)

Đại từ nhân xưng Đại từ phản thân tương ứng Nghĩa I Myself Chính tôi You Yourself Chính bạn/ các bạn We Ourselves Chính chúng tôi They Themselves Chính họ He Himself Chính anh ấy She Herself Chính cô ấy It Itself Chính nó Oneself Chính ai đó

Xem thêm  Cách phát âm chữ H trong tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

– Làm tân ngữ của động từ (khi chủ ngữ chính là chủ thể hành động)

– Dùng đại từ phản thân sau giới từ “by” thì sẽ có nghĩa là “một mình” hoặc “tự làm”

– Dùng đại từ phản thân ở ngay sau chủ ngữ hoặc cuối câu để nhấn mạnh đích thân chủ ngữ là người thực hiện hành động

5. Relative pronouns (Đại từ quan hệ)

Đại từ quan hệ được sử dụng kết nối các mệnh đề quan hệ với các mệnh đề độc lập. Thông thường, mệnh đề quan hệ được dùng để bổ sung thêm thông tin về một danh từ được đề cập trong câu.

Chủ ngữ Tân ngữ Đại từ sở hữu Người Who Who/ whom Whose Vật Which Which Whose Người hoặc vật That That

Chú ý: Cần phân biệt rõ các từ where, when, why không phải là đại từ quan hệ mà các từ này được gọi là các trạng từ quan hệ

 • When =in/on which
 • Where = in/at which
 • Why = for which

6. Demonstrative pronouns (Đại từ chỉ định)

Các đại từ chỉ định ám chỉ đến một đối tượng, sự kiện hoặc người liên quan đến người nói. Chúng có thể ám chỉ đến một sự gần gũi về mặt vật lý hoặc tâm lý hay khoảng cách.

Gần Xa Số ít This That Số nhiều These Those

This và these dùng để chỉ người hoặc vật ở gần người nói hoặc người viết. This đi với động từ số ít, còn these đi với động từ số nhiều

That và those dùng để chỉ người hoặc vật ở xa người nói hoặc viết. That đi với danh từ số ít và those đi với danh từ số nhiều

7. Interrogative pronouns (Đại từ nghi vấn)

Đại từ nghi vấn là những từ dùng để hỏi. Thông thường các từ này sẽ thường xuất hiện ở ngay đầu câu hỏi và có vai trò diễn tả đối tượng mà câu hỏi hướng đến

Xem thêm  "Lớp Chọn Lọc" Tiếng Anh Là Gì? Anh Là Gì? Thuật Ngữ Và Định Nghĩa Quan Trọng

Đại từ nghi vấn Nghĩa Who Ai? Which Cái nào? What Cái gì? Whose Của ai? Whom Ai?

Phân biệt “who” và “whom”

 • Who dùng để thay thế chủ ngữ của một câu
 • Whom thì sẽ thay thế tân ngữ của câu

Phân biệt which và what

– Với câu hỏi sử dụng “which”, câu trả lời sẽ được giới hạn giữa gợi ý được đề cập ngay trong câu nghi vấn.

– Which có thể dùng để đặt câu hỏi với which về người, còn what chỉ dùng để chỉ sự vật, hiện tượng. Còn câu hỏi với what có thể dùng để hỏi về đặc trưng, tính chất liên quan đến con người chứ không thể sử dụng trực tiếp để hỏi người.

Bài tập thực hành

Choose the right word to fill in each of the following blank.

 1. You and Nam ate all of the ice cream by _______.
 2. yourselves B. himself C. themselves D. yourself
 3. What is _______your phone number?
 4. you B. your C. yours D. all are right
 5. Where are _______ friends now?
 6. your B. you C. yours D. A and B are right
 7. Here is a postcard from _______ friend Peggy.
 8. me B. mine C. my D. all are right
 9. Here is a postcard from _______ friend Peggy.
 10. me B. mine C. my D. all are right
 11. What is _______your phone number?
 12. you B. your C. yours D. all are right
 13. _______ company builds ships.
 14. He B. His C. Him D. All are right
 15. Nam and Ba painted the house by _______.
 16. yourself B. himself C. themselves D. itself
 17. You and Nam ate all of the ice cream by _______.
 18. yourselves B. himself C. themselves D. yourself
 19. Never mind. I and Nam will do it _______.
 20. herself B. myself C. themselves D. ourselves

Đáp án:

1.A 2. B 3. A 4. C 5. C 6. B 7. B 8.C 9. A 10. D

ACET – Australian Centre for Education and Training