Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì? Không phải ai cũng biết

Hội đồng quản trị là gì?

Hội đồng quản trị là một cơ quan quản lý của doanh nghiệp nào đó, theo đó hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty, từ đó quyết định thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần nhưng không bao gồm thuộc quyền cũng như nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

>>> Tham khảo: Nghỉ phép tiếng Anh là gì?

Hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Hội đồng quản trị tiếng Anh là: administrative Council

Hội đồng quản trị được định nghĩa như sau trong tiếng Anh:

The Board of Directors is a governing body of a certain enterprise whereby the Board of Directors has full power on behalf of the company, thereby deciding to exercise the rights and obligations of joint-stock companies but does not include rights and obligations under the authority of the General Meeting of Shareholders.

>>> Tham khảo: Chi Cục thuế tiếng Anh là gì?

Danh mục từ liên quan hội đồng quản trị tiếng Anh là gì?

Tiếng Việt Tiếng Anh Đại hội đồng cổ đông General Meeting of Shareholders Chủ tịch của hội đồng quản trị Chairman of the board Thành viên của Hội đồng quản trị Member of the Board of Directors Danh sách hội đồng quản trị List of board Công ty cổ phần Joint stock company Quyết định về chào bán cổ phần Decision on share offer Điều lệ công ty Company rules

>>> Tham khảo: Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì?

Xem thêm  1 Hoa đậu biếc tiếng Anh là gì? Hoa đậu biếc in English

Ví dụ cụm từ sử dụng hội đồng quản trị tiếng Anh viết như thế nào?

Tiếng Việt Tiếng Anh Hội đồng quản trị là gì? What is the board of directors? Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị Rights and obligations of the board of management quy định cụ thể về Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần specifying the Board of Directors in the joint stock company Quy định về Hội đồng quản trị và cuộc họp Hội đồng quản trị Regulations on the Board of Directors and the Meeting of the Board of Directors Cơ cấu tổ chức – Hội đồng quản trị Organizational Structure – Board of Directors Quy định về thành viên hội đồng quản trị trong công ty cổ phần Provisions on board members in joint-stock companies Quyền, nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Rights, duties and functions of the Board of Directors of a joint stock company Chức năng của chủ tịch hội đồng quản trị Functions of the chairman of the board Danh sách Hội đồng quản trị về quyền thủ hướng List of the Board of Directors on the right to defense Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Number of members of the Board of Directors Cấu trúc hội đồng quản trị Board structure Chức năng của chủ tịch Hội đồng quản trị Functions of the Chairman of the Board of Directors Thành viên hội đồng quản trị độc lập Independent board members Quy định bầu hội đồng quản trị Regulations on electing the board Bàn về hội đồng quản trị trong doanh nghiệp nhà nước Talk about the board of management in state-owned enterprises Phân biệt đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Distinguish the general meeting of shareholders and the Board of Directors Hội đồng quản trị Archives Board of Archives Tiêu chuẩn và đặc điểm của hội đồng quản trị Standards and characteristics of the board Cuộc họp hội đồng quản trị gồm những ai tham gia? Who does the board meeting consist of? Vai trò thực của hội đồng quản trị The real role of the board Chuyên nghiệp hóa hội đồng quản trị Professionalize the board Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị Regulation on organization and operation of the board of managemen Điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị của cơ quan cổ phần Conditions for being a member of the board of management of a shareholding agency Chủ tịch hội đồng quản trị có nên kiêm giám đốc không? Should the chairman of the board be concurrently the director?

Xem thêm  60 câu chúc ngủ ngon tiếng Anh hay nhất - Step Up English

>>> Tham khảo: Phó giám đốc tiếng Anh là gì?