Môi giới bất động sản (Real estate agent) là gì? Một số điều cần lưu ý

Môi giới bất động sản (Real estate agent)

Môi giới bất động sản – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Real estate agent.

Pháp luật sở hữu trí tuệ đã qui định các loại bất động sảnđược đưa vào kinh doanh bao gồm:

– Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;

– Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

– Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

Vậy, có thể hiểu rằng “Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.” (Theo Luật kinh doanh bất động sản năm 2013)

Một số điều cần lưu ý về lĩnh vực môi giới bất động sản

Về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

– Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng kí nộp thuế theo qui định của pháp luật về thuế.

Xem thêm  Tin học trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Về nội dung môi giới bất động sản

– Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, kí hợp đồng.

– Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, kí hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Về quyền

– Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo qui định của pháp luật;

– Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản;

– Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã kí với khách hàng;

– Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã kí với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới;

Xem thêm  Adv là gì? Cách dùng adv và các adv phổ biến nhất - Làm cha cần cả đôi tay

– Các quyền khác trong hợp đồng.

Về nghĩa vụ

– Thực hiện đúng hợp đồng đã kí với khách hàng;

– Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp;

– Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, kí kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

– Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo qui định của pháp luật;

– Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. (Theo Luật kinh doanh bất động sản năm 2014)