Nhà tài trợ trong tiếng Anh: Định nghĩa, Ví dụ

NHÀ TÀI TRỢ TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Sponsor (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Nhà tài trợ

Nghĩa tiếng Anh: Sponsor

“Nhà tài trợ” trong tiếng Anh: Định nghĩa, Ví dụ

(Sponsor – Nhà tài trợ trong tiếng Anh)

TỪ ĐỒNG NGHĨA:

Benefactor, Guarantor, Contributor.

VÍ DỤ:

– Tài trợ cho một điều gì đó (hoặc ai đó) là hành động hỗ trợ sự kiện, hoạt động, con người, hoặc tổ chức tài chính hoặc thông qua việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Cá nhân hoặc một tổ chức cung cấp sự hỗ trợ, tương tự như một người ân nhân, được gọi là nhà tài trợ.

Sponsoring something (or someone) is the act of supporting an event, activity, person, or organization financially or through the provision of products or services. The individual or an organization that provides the support, similar to a benefactor, is known as sponsor.

– Khoản tài trợ là khoản tiền mặt và/hoặc hiện vật trả cho một tài sản (thường là trong các môn thể thao, nghệ thuật, giải trí hoặc nguyên nhân) để đổi lấy quyền truy cập vào tiềm năng thương mại có thể khai thác liên quan đến tài sản đó.

Sponsorship is a cash and/or in-kind fee paid to a property (typically in sports, arts, entertainment or causes) in return for access to the exploitable commercial potential associated with that property.

– Không giống như hoạt động từ thiện, việc tài trợ được thực hiện với mục đích thương mại, mặc dù nhà tài trợ có thể là phi lợi nhuận.

Unlike philanthropy, sponsorship is done with the expectation of a commercial return, while the sponsoree can be nonprofit.

Xem thêm  120 từ vựng tiếng Anh về công việc nhà cơ bản nhất - Hack Não Từ Vựng

– Mặc dù tài trợ có thể xây dựng thương hiệu và khuynh hướng mua hàng, không giống quảng cáo, nó có một số khác biệt, tài trợ không thể truyền tải thuộc tính sản phẩm cụ thể. Nó cũng không thể độc lập, vì sự tài trợ là bao gồm cả các yếu tố hỗ trợ.

While sponsorship can deliver brand building and propensity to purchase, unlike advertising, it have some different, sponsorship can not communicate specific product. It may not stand alone, as sponsorship requires support elements.

– Nhà tài trợ chung là một nhà tài trợ mà đưa ra một trong những đóng góp lớn nhất (trong sự vắng mặt của một nhà tài trợ tiêu đề – thường nhiều hơn 50% của toàn bộ quỹ tài trợ được đưa ra) và nó nhận lại quyền sử dụng hình ảnh của cuộc thi cũng như phủ sóng các phương tiện truyền thông. Nếu cần thiết tình trạng của nhà tài trợ chung có thể được tự bổ sung các hạng mục cố định, cũng như là các nhà tài trợ chính

General sponsor is one of the largest contributions sponsor (in absence of a title sponsor – usually more than 50 percent of all sponsorship funds raised) and they have the right to use the image of competition as well as extensive media coverage. If necessary, the status of the general sponsor may be supplemented them for certain categories, as well as the main sponsor.

Xem thêm  Chuyển khoản tiếng Anh là gì? Dùng nhiều nhưng không nhiều người rõ

– Nhà tài trợ chính thức là một nhà tài trợ mà đưa ra một phần cố định trong quỹ (khoảng 20 -25%). Thông thường, tình trạng được đưa ra có thể phân chia cấp theo thể loại. (“đối tác bảo hiểm chính thức”, đối tác chính thức linh động”, etc)

Official sponsor is a sponsor that makes a certain part of raised funds (about 20-25 per cent). Typically, the given status can be granted by category (“official insurance partner”, “official automotive partner”, etc.).

– Tài trợ kỹ thuật là một nhà tài trợ mà hỗ trợ tổ chức sự kiện thể thao thông qua các chi trả toàn bộ hoặc một phần các sản phẩm và dịch vụ (ví dụ: các thiết bị y tế, thể hình, sự di chuyển của tổ chức và chỗ ăn ở)

Technical sponsor is a sponsor that promotes organization of sporting events through the full or partial payment of technical, goods and services (e.g., medical equipment, fitness, organization of transportation and lodging).

– Nhà tài trợ tham gia là một công ty, số lượng tài trợ thường không vượt quá 10% tổng số quỹ huy động.

Participating sponsor is an an organization / a company, the sponsorship fee size of which usually does not exceed 10% of total raised funds..

– Nhà tài trợ thông tin cung cấp thông tin để hỗ trợ quảng bá thông qua phủ sóng truyền thông, thực hiện các hành động PR, các hoạt động chung…

Informational sponsor provides informational support brand promotion through media coverage, conducting PR-actions, joint actions, etc.

Xem thêm  Mụn tiếng Anh là gì? Top 5 loại mụn thường gặp nhất! - Teachersgo blog

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh!

Phúc Nguyễn.