Tất Tần Tật Về động Từ To Be Trong Tiếng Anh – Tài Liệu IELTS

Động từ ” To be” là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng và cũng không kém phần quen thuộc đối với bất kỳ người học tiếng Anh nào. Vậy làm sao để sử dụng nó cho đúng và nó có gì đặc biệt? Sau đây, oecc.vn sẽ giúp bạn biết điều đó thông qua bài viết ngày hôm nay: Tất tần tật về động từ To be trong tiếng Anh. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Nghĩa của động từ “To be”

Trong tiếng Anh, động từ “To be” có nghĩa là “thì, là, ở”. Tùy thuộc vào loại thì và đại từ trong câu mà động từ “To be” sẽ có thể được chia thành “is, am, are, was, were,…”

2. Cách sử dụng động từ “To be”

 • “To be” có thể được dùng như là một động từ phụ (auxiliary verb) kèm theo động từ chính để diễn tả một hành động hay một trạng thái.

2.1. Động từ “To be” với các thì tiếp diễn

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn: S + BE (am/is/are) + V-ing

 • Ví dụ: He is doing his homework.

Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn: S + was/were +V-ing

 • Ví dụ: He was cooking breakfast at 5 am yesterday.

Động từ “To be” có thể được dùng như là một từ nối (Linking Verb): S + BE + ADJ

Ví dụ: She is very beautiful.

Xem thêm bài viết dưới đây:

 • Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) – Công thức và bài tập có đáp án chi tiết
 • Cách phân biệt, cách dùng Most, Most of, Almost và The most trong tiếng Anh
 • Chức năng, vị trí của Danh từ – Tính từ – Trạng từ trong tiếng Anh
Xem thêm  Pronouns - Đại từ trong Tiếng Anh là gì? | Định nghĩa đại từ

2.2. Động từ “To be” dùng với dạng bị động

Cấu trúc: S + TO BE + V3 (part participle)

 • Ví dụ: The apple is eaten

Trong đó: “Eat” là động từ chính chuyển sang cột ba là eaten, “is” là động từ phụ. Câu trên có nghĩa là “quả tạo bị ăn”

2.3. Động từ “To be” ở thì hoàn thành

Dạng hoàn thành của động từ “To be” là been

 • Ví dụ: She has been rude, but now she apologizes.

3. Vị trí của động từ To be

Động từ “To be” có thể đứng trước một tính từ, danh từ/cụm danh từ, cụm giới từ chỉ thời gian, nơi chốn và đứng trước động từ V3 trong câu bị động.

 • Ví dụ:He is an engineer – Anh ấy là một Kỹ sư.She is very cute. – Cô ấy rất đáng yêu.The book is on the table – Quyển sách ở trên bàn.The table is made of wood. – Chiếc bàn được làm từ gỗ.

4. Bảng chuyển đổi động từ To be

Động từ tobeVí dụ
Bảng chuyển đổi động từ To be với các thì tương đương

Xem thêm bài viết dưới đây:

 • Phân biệt – cách sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of và A Lot of
 • Tổng hợp câu điều kiện nâng cao – Bài tập đáp án chi tiết
 • Cấu trúc, cách sử dụng Accept và Agree trong tiếng Anh

5. Bài tập áp dụng

5.1. Chia động từ To be ở dạng thích hợp

 1. It ……………………… cold today.
 2. I ……………………… at home now.
 3. They ……………………… Korean.
 4. There ……………………… a pen on the desk.
 5. My name ……………………… Nikita.
 6. We ……………………… from Ukraine.
 7. That ……………………… right.
 8. I ……………………… OK, thanks.
 9. Clara and Steve ……………………… married.
 10. She ……………………… an English teacher.
 11. This book ……………………… mine.
 12. Jane and Peter ……………………… married.
 13. My brother ……………………… here at the moment.
 14. Many people ……………………… in the bank.
 15. We ……………………… in England.
 16. It ……………………… Monday today.
 17. I ……………………… a hairdresser.
 18. My name ……………………… Alexander.
 19. There ……………………… many people in this class.
 20. …………… Ane and Alice sisters?
 21. ……………………… this car yours?
 22. ……………………… I in your way?
 23. ……………………… you twenty-five years old?
 24. ……………………… the Smiths divorced?
 25. ……………………… this your new bicycle?
 26. I ……………………… a student.
 27. The teachers ……………………… in the room.
 28. The cat ……………………… on the table.
 29. The dog ……………………… under the table.
 30. This book ……………………… cheap.
Xem thêm  Lông trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

5.2. Đáp án

 1. is
 2. am
 3. are
 4. is
 5. is
 6. are
 7. is
 8. am
 9. are
 10. is
 11. is
 12. are
 13. is
 14. are
 15. are
 16. is
 17. am
 18. is
 19. are
 20. Are
 21. Is
 22. Am
 23. Are
 24. Are
 25. Is
 26. am
 27. are
 28. is
 29. is
 30. is

Trên đây là bài viết tất tần tât về động từ To be , qua bài viết này, oecc.vn hy vọng bạn học có thể hiểu rõ cách dùng của động từ đặc biệt này để sử dụng nó một cách hiệu quả nhất trong tiếng Anh.