Tổng hợp các loại Từ trong tiếng Trung Quốc

Bài viết dưới đây chúng ta sẽ tổng hợp xem các loại từ trong tiếng Trung, từ được phân loại thành những loại từ nào, để các bạn có thể có cái nhìn khái quát hơn về các từ trong tiếng Trung.

Phân loại Các loại Từ trong tiếng Trung

1. (一)名词 Míngcí Danh từ

“牛、书、学生、松树、友谊、现在、昆明”…

“Niú, shū, xuéshēng, sōngshù, yǒuyì, xiànzài, kūnmíng”…

2.(二)动词 Dòngcí Động từ

“读、修理、访问、认为、喜欢、是、成为、有、能、可以”…

“Dú, xiūlǐ, fǎngwèn, rènwéi, xǐhuan, shì, chéngwéi, yǒu, néng, kěyǐ”…

3. (三)形容词 Xíngróngcí Tính từ

“大、新、好、甜、干净、认真、踏实、仔细、伟大”…

“Dà, xīn, hǎo, tián, gānjìng, rènzhēn, tàshí, zǐxì, wěidà”…

4.(四)状态词 Zhuàngtài cí Từ trạng thái

“通红、雪白、红彤彤、白花花、黑咕隆咚、白不呲咧”…

Xem thêm:  Ngữ pháp tiếng Trung Quyển 2: Giáo trình Hán ngữ Nâng cao

“Tōnghóng, xuěbái, hóngtōngtóng, bái huāhuā, hēigulōngdōng, bái bu cī liē”…

5.(五)区别词 Qūbié cí Từ khu biệt

“公、母、雌、雄、男、女、急性、慢性、巨型、微型、国营”…

“Gōng, mǔ, cí, xióng, nán, nǚ, jíxìng, mànxìng, jùxíng, wéixíng, guóyíng”…

6. (六)数词 Shù cí Số từ

“一、二、三、四、十、百、千、万、亿、”和“第一、第二”….

“Yī, èr, sān, sì, shí, bǎi, qiān, wàn, yì,” hé “dì yī, dì èr”….

7. (七)量词 Liàngcí Lượng từ

“个、条、件、双、堆、公尺、公里、公斤、点儿、些、次、天”….

“Gè, tiáo, jiàn, shuāng, duī, gōng chǐ, gōnglǐ, gōngjīn, diǎn er, xiē, cì, tiān”….

8. (八)代词 Dàicí Đại từ

“ 我、你、他、我们、你们、他们、这、那、这样、谁、什么”…

“Wǒ, nǐ, tā, wǒmen, nǐmen, tāmen, zhè, nà, zhèyàng, shuí, shénme”…

9. (九)副词 Fùcí Phó từ

“很、更、就、才、也、都、只、不、已经、刚刚、简直”…

“Hěn, gèng, jiù, cái, yě, dōu, zhǐ, bù, yǐjīng, gānggāng, jiǎnzhí”…

10.(十)介词 Jiècí Giới từ

“把、被、往、从、以、向、自从、对于、关于、按照、本着”….

“Bǎ, bèi, wǎng, cóng, yǐ, xiàng, zìcóng, duìyú, guānyú, ànzhào, běnzhe”….

11.(十一)连词 Liáncí Liên từ

“和、并、而、或、不但、而且、虽然、但是、因为、所以”…

“Hé, bìng, ér, huò, bùdàn, érqiě, suīrán, dànshì, yīnwèi, suǒyǐ”…

12.(十二)助词 Zhùcí Trợ từ

“了1、着、过、的、似的、等等”…

“Le  ,zhe,guò, de, shì de, děng děng”…

13.(十三)语气词 Yǔqì cí Từ ngữ khí

“啊1、吗、吧、呢、了2、罢了”…

“A , ma, ba, ne, le , bàle”…

14.(十四)叹词 Tàn cí Thán từ

“啊2、噢、唉、哦、哼、呸、嗯、啊呀”…

“A , ō, āi, ó, hēng, pēi, ń, aya”…

15. (十五)拟声词 Nǐ shēng cí Từ tượng thanh

“咝、嗞、叮当、当啷啷、叮呤呤呤”…

“Sī, zī, dīngdāng, dānglāng lāng, dīng lìng lìng lìng”…

Xem thêm:  ĐỊNH NGỮ trong tiếng Trung: Thứ tự và Cách sắp xếp

Ta chia 15 loại từ trên thành 3 loại lớn là:

Thứ nhất là Thực từ 实词 Shící: bao gồm danh từ, đại từ, tính từ, từ trạng thái ,từ khu biệt,số từ, lượng từ(名词、代词、形容词、状态词、区别词、数词、量词).Thực từ có đặc điểm là có thể đảm nhận các thành phần chủ chốt trong câu như chủ ngữ, vị ngữ, thuật ngữ, từ trung tâm…

Thứ 2 là Hư từ: bao gồm phó từ, giới từ, liên từ, trợ từ, từ ngữ khí. Hư từ thường được dùng biểu thị các ngữ ý tương đối trừu tượng. Hư từ có 1 đặc điểm dễ nhận biết là không thể đảm nhận các thành phần chủ chốt trong câu

Thứ 3 là các từ đặc biệt:  như thán từ và từ tượng thanh. Các loại từ này thì không qua trọng như thực từ và hư từ

Như vậy chúng ta đã học hết nội dung bài học về phân loại từ trong tiếng Trung rồi

Chúc các bạn học tốt tiếng Trung. Cám ơn các bạn đã ghé thăm website của chúng tôi

Xem thêm:  DANH TỪ trong tiếng Trung: Định nghĩa | Cách dùng Các loại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *